ALGEMEEN

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

VERHINDERING

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht.

BETALING

Alle prijzen van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar worden gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

UW GEGEVENS & WEBSITE COOKIES

Uw persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in ons klantenbestand. Deze worden enkel gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden. U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Naast de persoonsgegevens wordt er op de website gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Deze zijn voor statistische doeleinden en verzamelen informatie die niet tot een persoon te herleiden is.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet.

GEDRAG

De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
top